•          Tầm nhìn: Hệ thống giáo dục Bạch Dương không ngừng phấn đấu trở thành trường Hội nhập Quốc tế – học sinh được vun đắp những năng lực nền tảng để thích nghi và hội nhập, trở thành công dân toàn cầu.
•          Sứ mệnh:

+ Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên tâm huyết.

+ Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự sáng tạo, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ của học sinh.

+ Giúp học sinh hoàn thiện và phát triển, có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống.

•          Giá trị cốt lõi: Tự tin – Chủ động – Quyết đoán